روندشکل گیری بحران و مراحل مختلف آن تا مقطع کنگره سیزدهم

*گزارش مراحل مختلف بحران تا مقطع کنگره 13 سازمان کارگران انقلابی ایران [راه کارگر]
۱ – بحران منتهی به انشعاب هر چند بر زمینه یک اختلاف فکری شکل گرفت ، اما علت اصلی بحران و مخصوصاً انشعاب را نمی توان به اختلاف فکری نسبت داد. به دلیل این که اولاً مخالفت با خط رسمی سازمان دست کم پنج – شش سال پیش از بحران وجود داشت بی آن که به تنش های حادی در روابط تشکیلاتی دامن بزند ؛ ثانیاً مدافعان آن اقلیت نسبتاً کوچکی بودند ؛ ثالثاً نمی خواستند یا شاید نمی توانستند خط فکری شان را به نحوی روشن و منسجم بیان کنند. حادثه ای که به طور مشخص روابط تشکیلاتی را بحرانی کرد ، نامه ای بود که رفیق تقی روزبه در اعتراض به درج یکی از مقالاتش در ستون دیدگاه به اعضای کمیسیون سایت سازمان نوشت. مقاله او مطلبی بود در باره مبارزات کارگران شرکت هفت تپه که به نظر رفیق روبن مارکاریان ( یکی از اعضای کمیسیون سایت ) می بایست زیر عنوان «دیدگاه» منتشر شود ، زیرا اولاً خط سازمان در باره ضرورت دفاع از اتحادیه کارگری به مثابه شکل اصلی سازمان یابی کارگران را نفی می کرد ؛ و ثانیاً شعار کنترل تولید را مطرح می کرد ، شعاری که به عنوان یک موضع مشخص در آن شرایط مشخص ، موضعی سازمانی نبود. ر. روبن پیشنهادش را به همه اعضای سایت و از جمله ر. تقی ( که خود او نیز عضو کمیسیون مزبور بود ) می فرستد. غیر از ر. تقی ( که ظاهراً به ایمیل خود مراجعه نکرده بوده ) چهار عضو دیگر کمیسیون پیشنهاد او را تأیید می کنند و بنابراین ، طبق مقررات ، مقاله در زیر عنوان «دیدگاه» درج می شود. اما رفیق تقی پس از مشاهده مقاله اش در «دیدگاه» ، در نامه ای خطاب به اعضای کمیسیون سایت ، ر. روبن را متهم می کند که بدون ارسال پیشنهاد به او ، از دیگران رأی گرفته و اعضای دیگر را هم به خاطر رأی مثبت شان به پیشنهاد ر.روبن ، آلت دست او می نامد.
۲ – در نامه ر. تقی که فحشنامه ای است تمام عیار علیه ر. روبن ، چنان لحن و کلماتی به کار گرفته شده که در تمام تاریخ راه کارگر سابقه ندارد (ضمیمه ۳ ) ر. شهاب برهان ( که یکی از اعضای کمیسیون بود ) در باره شیوه برخورد ر. تقی نوشت:» من از این بخش نامه رفیق [ تقی ] بمعنی حقیقی کلمه شوکه شده ام. چنین کلمات و توصیفات زشت و قبیحی را در هیچ دوره ای از حیات این سازمان در باره هیچ عضو سازمان حتا از طرف هیچ یک از مخالفان و انشعابیون نشنیده و نخوانده بودم….. من این زبان و روش را بسیار قبیح و نه کمتر از سانسور و استالینیسم و هر آنچه رفیق [ تقی ] از آن ها ابراز بیزاری کرده است غیر قابل پذیرش و غیر قابل تحمل می دانم و از رفیق [ روبن ] هم انتظار دارم که مقابله به مثل نکند». او در ارتباط با توهین ر. تقی به سایر اعضای کمیسیون سایت نیز نوشت :» تا جائی که به من مربوط می شود، تا به امروز تن به هیچ خلاف موازین مورد توافق کمیسیون سایت نداده ام و هیچ تصمیم ام از روی بقول رفیق [ تقی ] « بی غل وغشی » ( = سادگی ) نبوده است. همه نظرات ام را با توضیح به همه اعضای سایت فرستاده ام، حال کسی موافق بوده یا نبوده باشد. تا جائی هم که من فهمیده ام در مورد رفقای دیگر هم اینطور بوده و کسی بازیچه دست رفیق [ روبن ] یا هیچ رفیق دیگری نبوده و با عقل خود اش نظر و رای داده است». رفقای دیگر سایت نیز با ارسال کپی ایمیل های گروهی ر. روبن نشان دادند که او پیشنهادش را به طور هم زمان و گروهی به همه اعضای کمیسیون که ر. تقی هم جزوشان بوده ، فرستاده است. به این ترتیب ر. تقی ناگزیر شد بی پایه بودن ادعایش را بپذیرد ولی هم چنان از فحشنامه خود به عنوان بروز «احساسات پاک» دفاع کرد. او با توسل به ترور شخصیت ، خواهان الغاء مقررات مربوط به رسانه های سازمان شد و شرکت خود در کمیسیون سایت را به درج بی قید وشرط نوشته هایش در ستون اصلی مقالات مشروط کرد.
۳ – ر. روبن خطاب به کمیته مرکزی و اعضای سازمان نامه ای می نویسد ، نوشته ر. تقی را به آن ضمیمه می کند و خواهان بررسی شیوه برخورد او می شود . ( ضمیمه ۴ )
۴ – کمیته تبلیغ و ترویج ( ارگان تشکیلاتی مسئول کمیسیون سایت ) برای رسیدگی به مسئله ، رفقا روبن و تقی را به نشست ( ۱۲ ژوئن ۲۰۰۸ ) خود فرا می خواند. در این جلسه ، هنگام استناد رفقا به قطعنامه مصوب کنگره اول در باره نحوه انتشار ادبیات سازمانی ، ر. تقی با عصبانیت اعلام می کند که این مقرراتِ خاک خورده و کهنه شده ، به بیست سال پیش تعلق دارد. او کتبا» اتهامات خود را گسترش داده و از جمله ر. منصور نجفی ، مسؤول نشریه «راه کارگر» را «کمیسر پولیت بورویی» می نامد: «…. پائین کشیدن تابلوها در تجربه اردوگاهی و کمیسرها و مأموران برگمارده شده پولیت بوروی آن نمی اندازد؟» .( ضمیمه ۵ )
۵ – ر. روبن نامه دوم خود را خطاب به کمیته تبلیغ و ترویج ارسال کرده و در آن با نقل قول از قطعنامه کنگره اول سازمان در باره ضوابط حاکم بر رسانه ها و اجرا شدن این ضوابط در نشریات سازمانی ، بی پایه بودن ادعاهای ر. تقی را نشان می دهد. او در این نامه یادآوری می کند که خود ر. تقی بعضی مقالات را به ستون «دیدگاه» سایت فرستاده و از جمله چند هفته قبل از مشاجره مربوط به مقاله خودش ، خواسته بود که مقاله ای از ر. حشمت محسنی ( در باره اتحادیه ) در ستون «دیدگاه» درج شود. و فقط هنگامی که نوبت به خود او رسیده ، به مخالفت با مقررات موجود برخاسته است . ( ضمیمه ۶ )
۶ – در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۸ کمیته تبلیغ و ترویج نظر خود را در باره مسأله ای که با فحشنامه ر.تقی ایجاد شده ، اعلام ( ضمیمه ۷ ) و یادآوری می کند که مقررات مربوط به ستون دیدگاه جزو مصوبات سازمان است که در نشریات و سایت سازمان اجراء می شود و حمایت از اتحادیه کارگری نیز سیاست رسمی و شناخته شده سازمان است که ادبیات سازمانی ما بهترین شاهد آن است. کمیته همچنین قرار دادن مقاله ر. تقی در ستون دیدگاه را درست می داند و تأیید می کند. اما اقلیت کمیته که دو تن از هم فکران ر. تقی هستند ، مانند او ، اعتبار مقررات مربوطه را زیر سؤال می برند ، ولی درعین حال اعتراف می کنند که مقررات موجودِ ناظر بر سایت سازمان تاکنون مورد تأیید خود ر.تقی هم بوده اما حالا که در مورد خودِ او به اجراء گداشته شده ، فریاد برداشته که آن را قبول ندارد.
۷- در 25 ژوئن 2008 کمیسیون سایت برای ارائه گزارش خود به کمیسیون تبلیغ و ترویج با شرکت رفقا مریم، شهاب، امیر و روبن تشکیل می شود.ر. تقی شرکت خود را مشروط به درج بی قیدو شرط نوشته هایش در ستون مقالات نموده و بنابراین در جلسات کمیسیون شرکت نمی کند. گزارش کمیسیون سایت که به اتقاق آراء تصویب میشود یک نقطه عطف در ابطال ادعاهای ر. تقی و همفکرانش در ک.ت.ت ( ر.حسین نقی پور و – ر. و) و اکثریت کمیته مرکزی سازمان می باشد. کمیسیون سایت اعلام می کند که مبنای کارش قطعنامه کنگره اول سازمان درباره رسانه ها بوده و این توافق در کمیسیون وجود داشته که مطالب مفید از اعضا یا غیر اعضا که نباید الزاما مورد تائید سازمان تلقی گردند در ستون دیدگاه درج شوند. کمیسیون تاکید می کند که در نوشته های مورد مشاجره ابدأ هیچ نوع حذف و یا دستکاری صورت نگرفته بلکه آنها بصورت کامل در ستون دیدگاه منتشر شده اند.گزارش تصریح می کنند که کمیسیون سایت بر آن بوده است که مطالبی در ستون مقالات چاپ می شوند که از دید خوانندگان در چهارچوب مواضع سازمان بوده و یا با آن همسو باشند.برای همه کسانی که می خواهند داوری مستقل درباره گزارش از بحران داشته باشند خواندن این گزارش ضروری است.( ضمیمه شماره 8)

8– نشست 25 ژوئن کمیته مرکزی که ر.تقی و هم فکران او در آن اکثریت دارند ، ضمن بررسی اعلام موضع کمیته تبلیغ و ترویج در باره بحران سایت ، نظر اقلیت آن کمیته را مورد تأیید قرار می دهد. این کار آنها چنان ناشیانه است که نه تنها قطعنامه کنگره اول ، بلکه مصوبه چند ماه پیش کمیته مرکزی را نیز نادیده می گیرند. ر. روبن در نامه ای این موضع اکثریت کمیته مرکزی را نقد و یادآوری می کند که همین کمیته مرکزی در مصوبه ۲۸ نوامبر ۲۰۰۷ خود در باره نحوه انتشار ادبیات سازمانی ، صراحتاً اعلام کرده است: «… مطالبی که اساس و محورآنرا یا نظراتی مغایر با مواضع اعلام شده سازمان تشکیل می دهند و یا اساسا درمورد آنها سیاست معینی اتخاذ نشده ،دربخش دیدگاه قرارمی گیرند.» ( ضمیمه 9 ).
۹ – رفقای واحد پاریس در نامه ای سرگشاده که ظاهراً برای میانجی گری نوشته شده ، بدون محکوم کردن فحشنامه ر. تقی ، اقدام ر. روبن را در انتشار آن فحشنامه در سطح اعضای سازمان ، عملی خود سرانه و مغایر با پی گیری مسأله به روال درست و قانونی قلمداد می کنند. آنها بعداً در نسخه ای اصلاح شده ، بدون هیچ توضیحی کلمه «خود سرانه » را حذف کرده و از سایر اعضای سازمان می خواهند که به حمایت از موضع آنها ، نامه را امضاء کنند ( ضمیمه 10). ر. روبن نیز همان روز در نامه ای اعلام می کند که کمیته مرکزی به هیچ یک از شکایت هایش در باره فحشنامه ر. تقی پاسخی نداده است ( ضمیمه 11 ). رفقا روبن و منصور در نوشته هایی جداگانه ، موضع رفقای واحد پاریس را نقد کرده و یادآوری می کنند که اولاً انتشار هر مطلبی در درون سازمان که جنبه امنیتی و اطلاعاتی نداشته باشد ، حق اساسنامه ای هر عضو است و ثانیاً اگر نامه پراکنی در داخل تشکیلات بد است ، چرا خود رفقای پاریس به نامه پراکنی جمعی دست زده اند؟ ( ضمیمه های 12 و 13 ). فقط چند نفر نامه سرگشاده رفقای پاریس را امضاء می کنند که بخشی از آنها نیز بعد از نامه نگاری های یاد شده ، امضای خود را پس می گیرند.
۱۰– ر. محمد رضا شالگونی در نوشته ای خطاب به اعضای سازمان ، از فحشنامه ر.تقی و بی اعتنایی او به مقررات تشکیلاتی انتقاد می کند و آنها را غیر قابل تحمل می نامد ( ضمیمه 14 ). ر. تقی روزبه در نوشته دیگری که ظاهراً در پاسخ ر. شالگونی است ، اتهامات خود را گسترش می دهد و بدون ارائه دلیلی مدعی می شود که یک مرکز غیبی و فرا تشکیلاتی می کوشد او را سانسور و حذف کند ( ضمیمه 15 ). ر. روبن چهل روز پس از نخستین نامه اش و پس از آن که کمیته مرکزی سه شکایت او را بی جواب گذاشته ، شکایت خود را به «کمیسیون مرکزی نظارت وبررسی شکایات» ( یعنی نهاد مستقلی که منتخب کنگره است و و ظیفه اش رسیدگی به شکایات و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کنگره ها از طرف کمیته مرکزی است ) می فرستد ( ضمیمه 16 ). چند روز بعد ، کمیسیون نظارت ضمن محکوم کردن و غیر قابل تحمل دانستن فحشنامه ر.تقی ، داوری در باره ادعاهای او مبنی بر وجود طرحی برای حذف او از ادبیات سازمانی را به بررسی مشخص موکول می کند ( ضمیمه 17 ). ر. تقی در نامه ای خطاب به کمیسیون نظارت ، بدون ارائه مدرک ، از سندی صحبت می کند که در آن حکم شده که باید با نوشته های روزبه در سایت سازمان مرزبندی شود ( ضمیمه 18 ). ر. روبن بررسی شکایت خود را به کنگره به عنوان بالاترین ارگان سازمان ارجاع می کند. ( ضمیمه 19 ).
۱۱ – کمیسیون سایت در نشست ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۸ به سؤالات کمیته تبلیغ و ترویج در باره ادعاهای رفقا رسول و وریا که در نوشته هایی جداگانه از عدم درج مقالات شان در سایت شکایت کرده بودند ، و نیز دلیل نیامدن مقاله ای از ر. تقی ( در نقد نظرات عبدی و فعالان سندیکای اتوبوس رانی تهران ) در بالای سایت ، پاسخ می دهد. در این نشست که با شرکت سه نفر از پنج عضو کمیسیون برگزار شده بود ( زیرا ر. تقی کمیسیون را بایکوت کرده بود و ر. شهاب بعد از حاد شدن بحران ترجیح داده بود خود را کنار بکشد و دیگر در جلسات شرکت نمی کرد ) ، کمیسیون ضمن توضیح دلایل کار قبلی خود ، در یک ارزیابی مجدد از مقاله مزبور ، اعلام می کند که آن مقاله به خاطر نقض مواضع سازمانی اصلاً از اول می بایست در ستون دیدگاه قرار می گرفت ( ضمیمه 20 ).

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: