Archive for the ‘درباره ادامه انتشار اسناد مربوط به جدائی’ Category

درباره ادامه انتشار اسناد مربوط به جدائی

فوریه 21, 2010

انتشار اسناد جدائی از سوی ما در بیستم ژانویه امسال توانست دلائل بحران و انشعاب در سازمان ما را در پرتو فاکت ها در اختیار علاقمندان قرار داده و امکان داوری مستقل و بدور از پیشداوری ها و تحریفات را برای همگان فراهم سازد. درهمین ارتباط بخشی از علاقمندانی که گزارش و اسناد را خوانده اند درباره بخشهائی انتشار نیافته اسناد سوالاتی مطرح کرده اند . از همین رو ما لازم دیدم که بخش باقی مانده اسناد را نیز در اختیار علاقمندان قرار دهیم.

بخش کنونی اسناد شامل مباحثات درونی مربوط به حمله اسرائیل به غزه و نیز باقی مانده نامه های مبادله شده پس از انتشار نامه سرگشاده است.

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

نوزدهم فوریه 2010 ، 30 بهمن1388

************************************************

نوشته های درونی در ارتباط با حمله اسرائیل به غزه به ترتیب زمان

فوریه 21, 2010

مباحثات درونی مربوط به حمله اسرائیل به غزه

آن چه که در این مجموعه به نظر شما می رسد مباحثاتی است که به صورت درون سازمانی در ارتباط با مسئله حمله اسرائیل به غزه انجام شده است. این مجموعه که تنها یکی از مباحثاتی است که پس از کنگره سیزدهم در درون سازمان انجام شده است، بی پایه گی ادعای نامه سرگشاده مبنی بر حاکمیت سکوت و رکود در سازمان، در چند ما ه پس از کنگره سیزدهم را در پرتو فاکت ها به اثبات می رساند. عاملی که این بحث را برا نگیخت سخنرانی درون سازمانی ر. محمدرضا شالگونی درباره حمله اسرائیل به غزه بود. ر. شالگونی بعدا» نظرات خود را به مقاله ای به صورت علنی انتشار داده است که برای سهولت مراجعه ، در این مجموعه نقل می شود.

یادآروی ! مسائل مربوط به این مباحثه و آنچه که در گزارش بحران درباره این مسئله نوشته شده است را در این لینک بخوانید
************************************************

نوشته های درونی در ارتباط با حمله اسرائیل به غزه  به ترتیب زمان

*آدرس عوضی ! صادق افروز

*در پاسخ به در درخواست ر. آرش کمانگر : منصور نجفی

*در باره حمله اسرائیل به نوار غزه و صدای سوم ! اکبر شالگونی

*خط سوم و یا جنایت علیه بشریت! روبن مارکاریان

*»صدای سوم» در مقابل «تک صدائی اسرائیل» از ارژنگ بامشاد

*چرا صدای سوم؟ وریا بامداد

*باز هم یک دفاع بد دیگر، رفیق تقی روزبه سکوت را بشکنید! علی یوسفی

*از لابلای تاریخ ، صدائی که انکارحقیقت بود ! علی یوسفی

*نامه به ر. تقی روزبه ! منصور نجفی

*کمیته مرکزی خواهان نظر ک.ت.ت در باره پیش نویس اعلامیه ک.م نبوده است ! منصور نجفی

*موضوع : بیانیه تحلیلی ر. تقی روزبه در مورد تهاجم اسرائیل به غزه از کمیته تبلیغ و ترویج

*نگاهی به مباحثات مطرح شده در نشست پالتاکی هفته پیش، و در دفاع از صدای سوم ! تقی روزبه

*اتخاذ تاکتیک صدای سوم یا تقویت حماس ؟ اکبر شالگونی

*در ارتباط با بحث «غزه و صدای سوم » ! شهاب برهان

************************************************

*اسناد تکمیلی در همین ارتباط

*براستی که صدای سوم بی بووبی خاصیت شده است !علی یوسفی

* در پاسخ به ر. علی یوسفی ! ابراهیم اوخ

*دفاع , یا زدن تیرخلاص به یک اعتبار سیاسی !علی یوسفی

*اعلامیه اول کمیته مرکزی در باره غزه !اعلامیه کمیته مرکزی

*اعلامیه دوم کمیته مرکزی در باره غزه ! اعلامیه کمیته مرکزی

*سیاست اسرائیل دائر بر جنگ و کشتار را محکوم می کنیم ! متن و امضاهای جمع آوری شده در محکومیت حمله اسرائیل به غزه

*فلسطینیان امروز و یهودیان آن روز ! محمدرضا شالگونی