Archive for the ‘سایت خبری راه کارگر’ Category

سایت خبری راه کارگر منتشر می کند:اسناد بحران و انشعاب در «راه کارگر»

ژانویه 26, 2010

کاربران گرامی ! دوستان و رفقا !

از آنجا که رفقای بخش دیگر سازمان که با نام ” کمیته مرکزی ” فعالیت می کنند با انتشار سلسله ای از نوشته ها و گفتگوها کوشیده و می کوشند  روایت یک جانبه و تحریف شده ای از زمینه و علل انشعاب پخش کنند ، سازمان ما نیز لازم دیده است  با انتشار پاره ای اسناد ، حقیقت ماجرا را به اطلاع همگان برساند.

گزارش مستندی که از جریان بحران و انشعاب در “راه کارگر”  مشاهده می کنید ، شامل اسناد ” بحران و انشعاب در راه کارگر ” است که از سوی هیأت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر برای انتشار بیرونی آماده گردیده و سایت خبری راه کارگر نیز اکنون مجموعه این اسناد و گزارشات را در معرض دید و نظر همگانی و بویژه جنبش چپ ایران قرار می دهد  و شامل یک مقدمه با نام   “درباره این گزارش مستند “ و سلسله مطالبی است در  10لینک  جداگانه که به تشریح کامل چگونگی مراحل مختلف شکلگیری بحران ، که سرانجام به انشعابی اجتناب ناپذیر در سازمان ما منجر شد ، می پردازد .

این مجموعه همچنین ضمائمی را در بر می گیرد که از  42 قسمت تشکیل شده است .

هیات اجرائی در گزارش خود تاکیدکرده است :” یادآوری می کنیم که در اسناد هیچ جا نام تشکیلاتی رفقا نیامده است. نام های تشکیلاتی به نام ها ی اصلی و قلمی رفقا ( در مواردی که چنین نام های از سوی رفقا به طور علنی استفاده شده ) تغییر یافته و در بقیه موارد اسامی حذف و به جای آنها از حروف اول نام استفاده شده است.”

سایت خبری راه کارگر