Archive for the ‘2. توضیحی بیش از حدِ معقول حق به جانب’ Category

توضیحی بیش از حدِ معقول حق به جانب

ژانویه 26, 2010

ضعف بزرگ توضیح رفقای طرف مقابل ما این است که بیش از حد معقول حق به جانب است…. ادامه……