Archive for the ‘6. تلاشهای ناشیانه !’ Category

تلاشهای ناشیانه !

ژانویه 26, 2010

….اما سومین مسئله ای که ناراضیان از کنگره سیزدهم را به هم نزدیک کرد ، تلاش های ناشیانه ر. الف در کمیسیون حقیقت یاب بود….. ادامه مطلب ….