ضمیمه 37 . مصوبات اجلاس های مدافعان برنامه…

مصوبات اجلاس های مدفعان برنامه، اساسنامه، مصوبات تاکنونی سازمان و مخالفین نامه سرگشاده !

1- فراخوان به جلسه فوق العاده 15 آوریل 2009

2- نشست فوق العاده اول 19 آرویل 2009

3- نشست فوق العاده دوم یکشنبه 26آپریل 2009

4-مصوبات نشست سوم مخالفان نامه سرگشاده 3 مه2009

5- مصوبات نشست چهارم مخالفان نامه سرگشاده 10 مه 2009

6- مصوبات نشست پنجم مخالفان نامه سرگشاده 17 مه 2009

7- مصوبات نشست ششم مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان 21 مه 2009

8-گزارش ومصوبات نشست هفتم مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان 31 مه 2009

1- دعوت به جلسه فوق العاده 15 آوریل 2009-

به رفقای سازمان!

رفقای عزیز!

نامه سرگشاده ….با وارد کردن شدیدترین اتهامات به بخشی از اعضای سازمان بدون ذکرموارد اتهام و حتی نام متهمان، با طرح الگوئی تشکیلاتی که با مقرارت موجود سازمان ما مباینت دارد و با گسست روند تدارک کنگره چهاردهم که از مدتها قبل با آغاز مباحثات به شیوه دمکراتیک به جریان افتاده بود، سازمان ما را در بحرانی همه جانبه فرو برده است.

من از همه مخالفین نامه سرگشاده دعوت می کنم که در روز یکشنبه 19 آوریل ساعت 10 صبح به وقت اروپای غربی در یک جلسه به تبادل نظر بپردازیم. شرکت همه اعضای سازمان در این جلسه آزاد است.

با بهترین درودهای رفیقانه

2- نشست فوق العاده پالتاکی یکشنبه ۱۹ آپریل ۲۰۰۹

گزارش عمومی ومصوبات نشست

رفقای گرامی سازمان

با گرم ترین درودها

2- نشست فوق العاده یکشنبه 19 آپریل 2009 که پیشتر به دعوت …. ازطریق دبیرخانه فراهم آمده بود.

محورهای مورد بحث در نشست 19 آوریل 2009

– تعداد حاضرین در جلسه …. نفر بود

– در چند مورد (دو یا سه مورد) رای ممتنع داده شد که متاسفانه ثبت نشده است.

دو رفیق ( ……. ) درهیچ مورد رای گیری ها شرکت نکردند.

مصوبات :

یک – رفیق ….. که فراخوان دهنده این نشست بود، از این پس دیگرمسئولیت و وظیفهای دراین خصوص و برای نشستهای بعدی ندارد.

تصویب با ….. رای

دو – آیا حاضرین درنشست خواهان ادامه این جلسات وپیگیری مسائل مطرح شده درسری جلسات پالتاکی هستند یا نه ؟

تصویب با ….. رای

سه – هیئتی انتخاب شود تا از این پس وظیفه ارتباط بین حاضرین در نشست و تدارک نشستهای بعدی را به عهده بگیرد.

تصویب با ….. رای

چهار– آیا ترکیب این هیئت سه نفره باشد یا پنج نفره؟

ترکیب سه نفره : …. رای

ترکیب پنج نفره …. رای

مجموع شرکت کنندگان در رای گیری ….. نفر

پنج – حاضرین در این نشست از کمیته مرکزی درخواست می کنند تا از …. عضو امضا کننده نامه سرگشاده بخواهند تا » نام متهمین» را مشخص و «موارد اتهام» مطرح شده درنامه سرگشاده را برای همه اعضای سازمان روشن کنند. تا تحقق این دو خواست، حاضرین در این نشست درهیچ یک از جلساتی که (ک.م سازمان ) حول نامه سرگشاده برگزار می کند، شرکت نخواهند کرد.

تصویب با …. رای

شش – نویسندگان نامه سرگشاده پلاتفرمی را اعلام کرده و الگویی دیگری از سازمان ارائه داده اند که با اساسنامه سازمان مغایریت دارد. جمع حاضر در نشست امروز اعلام می دارد که این پلاتفرم را نمی پذیرد.

تصویب با …. رای

هفت – ما همه امضا کنندگان را یکسان ارزیابی نمی کنیم

تصویب با ….. رای

هشت – ما به شیوه جمع آوری امضا اعتراض داشته و آنرا محکوم می کنیم

تصویب با ….. رای

نکته پایانی:

برای گزینش هماهنک کننده گان ارتباطی بین رفقای حاضردرنشست، رفقای زیر با رای اعتماد اکثریت حاضر مسئولیت امرارتباطات جمع مخالف نامه سرگشاده را بعهده گرفتند: رفقا(………………………)

ازجانب :

هیئت ارتباطات نشست 19 آپریل

22 آپریل 2009

3- نشست فوق العاده یکشنبه ۲۶آپریل ۲۰۰۹

گزارش عمومی ومصوبات نشست

رفقای گرامی سازمان

با گرم ترین درودها

مقدمه :

جلسۀ پالتاکی یکشنبه ۲۶ آپریل۲۰۰۹ در ساعت ۹صبح به وقت اروپای غربی تشکیل شد. هیئت ارتباطات نشست ۱۹ آپریل رفقای سازمان را ازطریق دبیرخانه به این جلسه دعوت کرده بود.

پس از توافق پیرامون سقف زمانی اطاق ، آدمین اطاق دستور کار جلسه را که در فراخوان به نشست اعلام شده بود ، به شکل زیر قرائت کرد : » نویسندگان نامه سرگشاده پلاتفرمی را اعلام کرده والگوی دیگری ازسازمان ارائه داده اند که با اساسنامه سازمان مغایرت دارد. جمع حاضردرنشست امروزاعلام می دارد که این پلاتفرم را نمی پذیرد» از همه رفقا خواسته شد تنها پیرامون صورت مسئله فوق در نوبت های خود اظهار نظر نمایند .

رفقا در لیست گشوده شده جای گرفتند ، یکی پس از دیگری به بحث و گفتگو پرداختند . بعد از پایان لسیت اول جمعبندی بحث ها توسط آدمین اصلی اطاق بشرح زیرارائه و مورد توافق جمع قرار گرفت :

تاکید اصلی نشست براعتبار توافقات نشست ۱۹آپریل و خاصه بند پنج (حاضرین در این نشست از کمیته مرکزی درخواست می کنند تا از چهار عضو امضا کننده نامه سرگشاده بخواهند تا » نام متهمین» را مشخص و «موارد اتهام» مطرح شده درنامه سرگشاده را برای همه اعضای سازمان روشن کنند. تا تحقق این دو خواست، حاضرین در این نشست درهیچ یک از جلساتی که (ک.م سازمان ) حول نامه سرگشاده برگزار می کند، شرکت نخواهند کرد.) بود که حاضرین حول آن به بحث و گفتگو پرداختند.

در رابطه با صورت مسئله نشست یکشنبه(۲۶ آپریل) دو محورزیرهر یک جداگانه به رای گذاشته شد . تعداد شرکت کنندگن در این نشست …. نفربود و دومحور زیرمورد تصویب قرارگرفت

مصوبات دومین جلسه مخالفین نامه سرگشاده ۲۶ آپریل۲۰۰۹

یک – جلسات پالتاکی مخالفان نامه سرگشاده، حرکتی تشکیلاتی، علنی، قانونی و بر اساس قاعده بازی جاری در حیات سازمان برگزار شده است . در فراخوان این نشست ها اعلام شده است که حضور کلیه اعضای سازمان در جلسات آزاد است. فراخوان این نشست ها نیز از طریق دبیرخانه سازمان برای اطلاع کلیه اعضای سازمان به تشکیلات ارسال شده است.

تصویب با ….. رای

دو – ما با حذف ستون دیدگاه ( یا هر عنوان دیگری که برای تمایز مرز نظرات فردی از نظرات سازمانی بکار گرفته شود) از رسانه های سازمان ( سایت و نشریه مرکزی) مخالفیم و حذف آن را مبین «نه تشکیلات» می دانیم.

تصویب با….. رای

هیئت ارتباطات تجمع ۱۹ آوریل

۲۷ آوریل۲۰۰۹

4 – مصوبات نشست سوم مخالفان نامه سرگشاده ۳ مه۲۰۰۹

رفقای گرامی سازمان

با گرم ترین درودها

جلسۀ پالتاکی یکشنبه ۳ مه۲۰۰۹ درساعت ۹صبح به وقت اروپای غربی تشکیل شد. هیئت ارتباطات نشست مخالفان نامه سرگشاده، در فراخوان دعوت به شرکت در این نشست، اعلام کرده بود که شرکت در این نشست برای همه اعضای سازمان آزاد است.

دستور کار جلسه را که در فراخوان به نشست اعلام شده بود ، به شکل زیر قرائت کرد :

» چرا کمیته مرکزی سازمان به درخواست روشن و ساده تجمع ما پاسخ نمی دهد؟

در مقابل این عدم پاسخ گویی چه باید کرد؟ »

پس از دو دور بحث روی موضوع محورهای زیر به تصویب نشست سوم رسید.

مصوبات

از آن جایی که کمیته مرکزی سازمان به درخواست روشن و ساده ما پاسخ نداده است. ما شرکت کنندگان در نشست سوم بر این نظریم که:

یک ـ نویسندگان نامه سرگشاده و امضاء کننده گان آن ، سرزمین سوخته مناسباتی ایجاد کرده اند. فضای کنونی تشکیلات با فضای قبل ازانتشار نامه سرگشاده قابل مقایسه نیست. تلاش ما برای روشن شدن نام «متهمین» و» اتهاماتشان» و بوجود آمدن امکان دفاع برای «متهمین»، چه ازجانب کمیته مرکزی سازمان و چه از جانب امضاء کننده گان نامه سرگشاده، بی پاسخ مانده است. این امر به از میان رفتن فضای عدم اعتماد کنونی کمک نمی کند. ما براین خواست خود مجددأ پای می فشاریم . چنانچه رفقا قادر به پاسخ به این سئوال نیستید، بهتر است آن را اعلام نمایند.

تصویب با … رای

مخالف –

ممتنع .. رای

دو ـ نشست د وم مخالفان نامه سرگشاده بند زیر را مصوب کرد. در این بند آمده است:

» ما با حذف ستون دیدگاه ( یا هرعنوان دیگری که برای تمایز مرز نظرات فردی از نظرات سازمانی بکار گرفته شود) از رسانه های سازمان ( سایت و نشریه مرکزی) مخالفیم و حذف آن را مبین «نه تشکیلات» می دانیم».

نشست سوم مخالفان نامه سرگشاده ضمن تاکید بر مصوبه فوق، اعلام می دارد:

درتشکیلاتی که در آن ستون دیدگاه حذف شده باشد، فعالیت نخواهیم کرد. و گنجانده شدن سئوال حذف ستون دیدگاه در رفراندام تشکیلاتی و یا رأی گیری روی آن را نمی پذیریم. .

تصویب شد با …. رای

مخالف

ممتنع

سه ـ ما از رفقای امضاء کننده نامه سرگشاده می خواهیم که نظر اثباتی خود در مورد این جمله از نامه سرگشاده که: » اندیشیدن و راه گشایی کردن برای رسیدن به افق آرمانی ما اگر لازمه اش شنا کردن در مسیرهای مختلف یا بیان و اتخاذ تاکتیک های متفاوت است، این در نباید بر روی هیچ رفیقی بسته بماند و امری انحصاری نیست»، را بیان کنند. نشست سوم اعلام می دارد: ما در تشکیلاتی که در آن امکان» شنا در مسیرهای مختلف» و» اتخاذ تاکتیک های متفاوت» به رسمیت شناخته شده باشد، فعالیت نمی کنیم. و این امر را گسست کامل از اساسنامه و مبانی برنامه ای سازمان می دانیم.

تصویب شد با … رای

مخالف —-

ممتنع .. رای

چهار – پیشنهاد می شود، نمایندگانی ازمجمع حاضر دریک نشست عمومی تشکیلاتی با نمایندگان نامه سرگشاده به

مناظره بنشینند.

موافق … رای

مخالف … رای

ممتنع … رأی

هیئت ارتباطات تجمع مخالفان نامه سرگشاده

۳ مه۲۰۰۹

5- مصوبات نشست چهارم مخالفان نامه سرگشاده 10 مه 2009

رفقای گرامی سازمان

با گرم ترین درودها

درآستانه اولین ماه پس از انتشار نامه سرگشاده (۱۲آوریل۲۰۰۹ ) نشست پالتاکی یکشنبه ۱۰مه۲۰۰۹ درساعت ۹صبح به وقت اروپای غربی تشکیل شد.

هیئت ارتباطات نشست مخالفان نامه سرگشاده، درفراخوان دعوت به شرکت دراین نشست، اعلام کرده بود که شرکت دراین نشست برای همه اعضای سازمان آزاد است.

لازم به توضیح است که درنشست های سوم و چهارم یکی از امضاء کننده کان نامه سرگشاده حضور داشت که درهیچ یک از رای گیری ها شرکت نداشت .

ابتداء گزارش کارهیئت ارتباطات در فاصله دو نشست به حاضرین داده شد و آن اینکه :

قطعنامه نشست سوم توسط اعضاء هیئت به همه مخالفین نامه سرگشاده ارسال گردید و امضاء ها ی آنها اضافه شد که در– ضمیمه – همین گزارش به اطلاع می رسد.

لازم به توضیح است ؛ قطعنامه نشست چهارم نیزتوسط هیئت ارتباطات به رفقای مخالف نامه سرگشاده که امکان حضور درجلسه را نیافته اند، ارسال و امضاء آنها اضافه گردید.

سپس دستورکار جلسه را که در فراخوان به نشست اعلام شده بود ، به شکل زیر قرائت شد :

ارزیابی پاسخ امضاءکنندگان نامه سرگشاده به درخواست های نشست سوم

پس از دو دور بحث روی موضوع، محورهای زیر به تصویب نشست چهارم رسید.

مصوبات:

نشست چهارم ضمن تأیید وتاکید بر مصوبات نشست سوم دو محور زیر را به تصویب رساند:

یک- ازآن جایی که کمیته مرکزی سازمان ، نویسنده گان و امضاء کننده گان نامه سرگشاده به درخواست روشن و ساده ما تا این تاریخ پاسخی نداده اند. نشست چهارم مخالفان نامه سرگشاده، برای شکستن بن بست موجود ، پیشنهاد می نماید دو نماینده از نشست مخالفان نامه سرگشاده در یک نشست عمومی تشکیلاتی با دو نماینده از موافقان نامه سرگشاده پیرامون :

الف : «متهمین» و «موارد اتهام»

ب – حذف ستون دیدگاه

ج- اتخاذ تاکتیک های متفاوت که محور های نامه سرگشاده است، دربرابرجمع مناظره کنند .

موافق ـ ….

مخالف ـ…..

ممتنع ـ…..

تبصره : چنانچه نویسندگان یا امضاء کننده گان نامه سرگشاده، سیستم نمایندگی را قبول ندارند، می توانند هرتعداد که بخواهند درمناظره شرکت کنند .

موافق ـ ……..

مخالف ـ …….

ممتنع ـ ………

دو – نشست مخالفان نامه سرگشاده درتاریخ ۱۰ مه ضمن تاکید برقطعنامه نشست سوم ، – که تا تاریخ نشست چهارم ـ هنوزپاسخی دریافت نداشته است، ازکمیته مرکزی می خواهد تا دراولین فرصت ممکن، نشست عمومی را برای پیشبرد مناظره بین نمایندگان مخالف و موافق نامه سرگشاده را فراهم آورده و سازمان دهد .

موافق ـ …….

مخالف ـ ……

ممتنع ـ …….

هیئت ارتباطات تجمع مخالفان نامه سرگشاده

۱۲ مه۲۰۰۹

ضمیمه :

مصوبات

نشست سوم

از آن جایی که کمیته مرکزی سازمان به درخواست روشن و ساده ما پاسخ نداده است. ما شرکت کنندگان در نشست سوم بر این نظریم که:

یک ـ نویسندگان نامه سرگشاده و امضاء کننده گان آن ، سرزمین سوخته مناسباتی ایجاد کرده اند. فضای کنونی تشکیلات با فضای قبل ازانتشار نامه سرگشاده قابل مقایسه نیست. تلاش ما برای روشن شدن نام «متهمین» و» اتهاماتشان» و بوجود آمدن امکان دفاع برای «متهمین»، چه ازجانب کمیته مرکزی سازمان و چه از جانب امضاء کننده گان نامه سرگشاده، بی پاسخ مانده است. این امر به از میان رفتن فضای عدم اعتماد کنونی کمک نمی کند. ما براین خواست خود مجددأ پای می فشاریم . چنانچه رفقا قادر به پاسخ به این سئوال نیستید، بهتر است آن را اعلام نمایند.

تصویب با ….. رای

مخالف –

ممتنع ….. رای

دو ـ نشست د وم مخالفان نامه سرگشاده بند زیر را مصوب کرد. در این بند آمده است:

» ما با حذف ستون دیدگاه ( یا هرعنوان دیگری که برای تمایز مرز نظرات فردی از نظرات سازمانی بکار گرفته شود) از رسانه های سازمان ( سایت و نشریه مرکزی) مخالفیم و حذف آن را مبین «نه تشکیلات» می دانیم».

نشست سوم مخالفان نامه سرگشاده ضمن تاکید بر مصوبه فوق، اعلام می دارد:

درتشکیلاتی که در آن ستون دیدگاه حذف شده باشد، فعالیت نخواهیم کرد. و گنجانده شدن سئوال حذف ستون دیدگاه در رفراندام تشکیلاتی و یا رأی گیری روی آن را نمی پذیریم. .

تصویب شد با …. رای

مخالف –

ممتنع –

سه ـ ما از رفقای امضاء کننده نامه سرگشاده می خواهیم که نظر اثباتی خود در مورد این جمله از نامه سرگشاده که: » اندیشیدن و راه گشایی کردن برای رسیدن به افق آرمانی ما اگرلازمه اش شنا کردن در مسیرهای مختلف یا بیان و اتخاذ تاکتیک های متفاوت است، این در نباید بر روی هیچ رفیقی بسته بماند و امری انحصاری نیست»، را بیان کنند. نشست سوم اعلام می دارد: ما در تشکیلاتی که در آن امکان» شنا در مسیرهای مختلف» و» اتخاذ تاکتیک های متفاوت» به رسمیت شناخته شده باشد، فعالیت نمی کنیم. و این امر را گسست کامل از اساسنامه و مبانی برنامه ای سازمان می دانیم.

تصویب شد با …. رای

مخالف – ممتنع رای

چهار – پیشنهاد می شود، نمایندگانی ازمجمع حاضر دریک نشست عمومی تشکیلاتی با نمایندگان نامه سرگشاده به

مناظره بنشینند.

موافق …. رای

مخالف …. رای

ممتنع ….. رأی

6- مصوبات نشست پنجم مخالفان نامه سرگشاده 17 مه 2009

رفقای گرامی سازمان

با گرم ترین درودها

نشست پالتاکی مخالفان نامه سرگشاده یکشنبه ۱۷مه۲۰۰۹ درساعت ۹صبح به وقت اروپای غربی تشکیل شد.

هیئت ارتباطات نشست مخالفان نامه سرگشاده، درفراخوان دعوت به شرکت دراین نشست، اعلام کرده بود که شرکت دراین نشست برای همه اعضای سازمان آزاد است.

دستور جلسه پیشنهادی:

ارزیابی پاسخ موافقان نامه سرگشاده به پیشنهاد مناظره مخالفان نامه سرگشاده که مورد تصویب قرار گرفت . ابتداء گزارش مسئول ارتباطات و سپس بحث و گفتگو پیش برده شد. در این جلسه جدا از حضور یک رفیق مهمان از ک.م ،که از ابتداء در نشست حضور داشت . رفقا … نیز بعد از ساعت 1بعد از ظهرحضور یافتند و طی دو فرصت به بیان نکته نظرات خود پرداختند و جلسه تا ساعت 4 بعد از ظهر ادامه یافت.

پس از دو دور بحث روی موضوع، محورهای زیر به تصویب نشست پنجم رسید.

مصوبات:

نشست پنجم ضمن تأیید وتاکید بر مصوبات نشست های پیشین خود ، ابتداء پیشنهاد رفیق که پیشتر از طریق دبیر خانه به کل تشکیلات خبر نامه شده بود عینا بشرح زیرقرائت و رای گیری شد :

یک-…..مایلم توجه رفقای نشست پنجم مخالف نامه سرگشاده را به این مطلب جلب می کنم که برای آخرین مرحله برخورد عقلائی مان نسبت به دوره پس از 12 آوریل 09 ، ضمن تاکید دوباره بر سیستم نمایندگی ، هرچند که از ابزارها و منطق » سازماندهی سرمایه داری » برخوردار است و به مذاق بسیاری ازرفقای معتقد به » خود رهانی » خوش نمی آید ، بیائیم وعبارت » با تقسیم زمان عادلانه برای دو رفیق نماینده مان، و بالطبع حضور یک نماینده از طیف گروهی که خود را مستقل می نامند ، » را بر این تبصره اضافه و در معرض دید همگان بگذاریم. برای این منظور بسیار طبیعی و معقول است که نهاد برگزاری این اجلاس شامل دو رفیق از رفقای موافق ، دو نماینده از مخالفان و یک نماینده از گروه مستقل است و در صورت عدم قبول این پیشنهاد مسلم است که ما باید در صدد تهیه بیانیه جدائی بوده و امور فنی مربوط به آن را پی بگیریم .

موافق ـ …

مخالف ـ …..

ممتنع ـ…..

دو – نشست پنجم بر آنستکه :

از آن جا که موافقان نامه سرگشاده و کمیته مرکزی سازمان به هیچ یک از درخواست ها ی ما که درمصوبات تاکنونی نشست های ما آمده است، پاسخ نداده اند و از آن جا که حتی به پیشنهاد مناظره ما ترتیب اثرداده نشد، نشست ما برآنستکه ؛ فعالیت مشترکت دریک سازمان برای موافقان ومخالفان نامه سرگشاده دیگرمقدورنیست، و برای این که تجمع مخالفان نامه سرگشاده را به صورت اثباتی به یک تجمع با اهداف روشن تعریف کنیم.

نشست پنجم مقررمی دارد: دریک جلسه دیگر محورهای اساسی توافقاتمان را روشن کرده و سپس وارد مراحل اجرایی جدایی شویم. همچنین نشست پنجم بر آنستکه که برای آن که این جدائی به شیوه متمدنانه و بدون تنش صورت گیرد با موافقان نامه سرگشاده وارد مذاکره شویم .

موافق ـ …..

مخالف ـ …..

ممتنع ـ

هیئت ارتباطات تجمع مخالفان نامه سرگشاده

۱۹ مه۲۰۰۹

7- مصوبات نشست ششم مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان 21 مه 2009

رفقای گرامی سازمان

با گرم ترین درودها

نشست پالتاکی مدافعان برنامه ، اساسنامه و مصوبات تاکنونی سازمان پنج شنبه شب ۲۱مه۲۰۰۹ درساعت ۹شب به وقت اروپای غربی تشکیل شد.

هیئت ارتباطات موقت نشست فوق را برپایه دستور جلسه پیشنهادی زیر فراخوان داده بود:

ازهمه رفقایی که مدافع برنامه واساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان بوده وسازمان چند تاکتیکی را برنمی تابند وبرتمایز نظرات فردی ناهمخوان ومخالف با برنامه واساسنامه ومصوبات سازمانی ازنظرات سازمان دررسانه ها وادبیات سازمانی تاکید دارند، دعوت می کنیم برای تجدید سازماندهی جهت ادامه ی فعالیت سازمان به بحث و بررسی و تصمیم گیری بپردازیم.

در این جلسه با توجه به مباحث پیش آمده بین دو نشست موارد زیربه دستورکارفوق اضافه شد:

* گزارش ارتباط مسئول ک.م با مسئول هماهنگی هیئت ارتباطات موقت

* نامه تاریخ 20 مه رفقای ک.م به هیئت ارتباطات

* روشن شدن وضعیت هیئت ارتباطات موقت

* پاسخ به نامه بی هویت با امضا » شرکت کنندگان در نشست فوق العاده اینترنتی مورخ 20 می» که از طریق دبیر خانه پخش شد.

* تصویب خود دستورجلسه پیشنهادی هیئت ارتباطات موقت و توافق حول زمان ساعت جلسه .

رفیق …. از جانب هیئت ارتباطات ، گزارشی از گفتگوی خود با رفیق …. را که در ساعت 45/10 شب چهارشنبه 20 مه صورت گرفت، مبنی بر پیشنهاد نشست اضطراری ک.م با هیئت ارتباطات را ارائه داد . هیئت ارتباطات با توجه به مصوبات پیشین از این پیشنهاد استقبال کرد و به آن جواب مثبت داد . متاسفانه رفیق …. تا زمان شروع جلسه موفق به برقراری تماس با رفیق ن برای انتقال این تمایل نشد.

ضمن اطلاع این خبر به رفقای نشست ، ….. به جلسه پیشنهاد کرد که نشست 21 مه اختیار پاسخ گویی به نامه کتبی ک.م سازمان را بر پایه مصوبات نشست های پیشین، به هئیت ارتباطات تفویض نماید .

……از جانب هیئت ارتباطات پیشنهاد کرد که پاسخ به نامه ای با امضا » شرکت کنندگان در نشست فوق العاده اینترنتی مورخ 20 می» را با توجه به اینکه این نشست از طریق کانال رسمی سازمان یعنی دبیرخانه به کل تشکیلات اعلام نشده و هم چنین به دلیل ابهاماتی نظیر نا روشن بودن نام افراد و تعداد امضا کنندگان، از دستور جلسه خارج کند.

در رابطه با گزینش نام جدید » هیئت ارتباطات موقت » در فاصله نشست پنجم تا نشست ششم که به پیشنهاد چند تن از رفقا صورت گرفت، اینچنین توضیح داده شد که این تغییر نام در رابطه با این مرحله از کار هیئت در پیگیری مخالفت مان نسبت به نامه سرگشاده و با تائید ما پنج نفر درپای گزارش نشست 17 مه بخدمت گرفته شد. هیئت پیشنهاد کرد که در مورد گزینش نام دیگر ، ابقاء هیئت یا گزینش ترکیب جدید ، رای گیری کنیم .

مورد دیگر دستور جلسه پیشنهادی هیئت بود که بر پایه مصوبه نشست پنجم تدوین و به نشست ششم پیشنهاد شد که به رای گیری گذاشته شود.

در ابتدای جلسه موارد فوق یکی پس از دیگری به رای گذاشته شد و از دستور بحث خارج گردید و تنها زمان باقی مانده به دستور جلسه پیشنهادی هیئت که نشست به آن رای مثبت داد، اختصاص یافت و حول آن جلسه به بحث وگفتگو نشست .

جلسه به روال پس از دو دور بحث روی موضوع نشست، محورهای زیر به تصویب نشست ششم 21مه 2009 رسید

مصوبات:

یک- نشست ششم مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در پنجشنبه21 مه 2009 برآن است که ؛ با واگذاری رای اعتماد به رفقای پنج نفره و گزینش نام » هیئت ارتباطات موقت » به کار خود ادامه دهند.

موافق ـ ….

مخالف ـ ….

ممتنع ـ ….

دو – نشست ششم مدافعان برنامه ، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در پنجشنبه21 مه 2009 بر آن است که ؛ ترکیب 5 نفره هیئت ارتباطات کافی است و نیازی به گسترش آن به 7 نفر نیست.

موافق ـ …..

مخالف ـ ……

ممتنع ـ

سه – نشست ششم مدافعان برنامه ، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در پنجشنبه21 مه 2009 ؛ باردیگربرقطعنامه نشست پنجم پای می فشارد.

موافق …..

مخالف ….

ممتنع –

چهار – نشست ششم مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در پنجشنبه21 مه 2009 به هیئت ارتباطات موقت اجازه می دهد تا با درنظرگرفتن تمامی مصوبات تاکنونی به مذاکره با کمیته مرکزی یا نماینده گان آن ها بپردازد.

موافق …..

مخالف …..

ممتنع …..

پنجم – نشست ششم مدافعان برنامه ، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در پنجشنبه21 مه 2009 بر آن است که ؛ کمیته مرکزی سازمان ، علیرغم نظرات شخصی شان باید مدافع مبانی و مصوبات تاکنونی سازمان تا زمانی که توسط ارگان های صلاحیت دار رد نشده است، باشند. درغیر این صورت ، دیگر برای ادامه مذاکرات اعتباری ندارند.

موافق …..

مخالف ….

ممتنع –…

ششم – نشست ششم مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در پنجشنبه21 مه 2009 برآن است که؛ تمامی محور های مصوب در این نشست از طریق پاسخ به نامه کمیته مرکزی طی یک زمانبندی مشخص و گزارش آن به تشکیلات توسط هیئت ارتباطات موقت پیش برده شود .

موافق ….

مخالف –

ممتنع –

با گرم ترین درود ها

هیئت ارتباطات موقت

24 مه 2009

8-گزارش ومصوبات نشست هفتم مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان 31 مه 2009

رفقای گرامی سازمان

با گرم ترین درودها

نشست پالتاکی مدافعان برنامه ، اساسنامه و مصوبات تاکنونی سازمان عصریکشنبه شب 3۱مه۲۰۰۹ درساعت ۲بعد از ظهر به وقت اروپای غربی تشکیل شد.

هیئت ارتباطات موقت نشست فوق را برپایه دستور جلسه پیشنهادی زیر فراخوان داده بود:

گزارش مذاکره هیئت ارتباطات موقت با کمیته مرکزی سازمان

در این جلسه با توجه به مباحث پیش آمده بین دو نشست موارد زیربه دستورکارفوق اضافه شد:

* گزارش نشست جمعه شب – تاریخ 29 مه – نهاد اینترنیتی، که رفیق …. از جانب ( هیئت ارتباطات موقت ) رسما در آن جلسه حضور داشت .

* نامه پیشنهادی ……در رابطه با دستور قرار دادن سند پیشنهادی رفیق …. ، که عینا در جلسه قرائت گردید.

*ابتداء موارد سه گانه فوق به نشست عمومی ارائه و هر سه بند پیشنهادی تصویب وتوافق اولیه حول زمان ساعت جلسه شد .

رفیق … از جانب «هیئت ارتباطات موقت» ، گزارشی ازحضور خود در نشست جمعه شب 29 مه را به جلسه ارائه داد . رفقا … و …. به نحوه گزارش انتقاداتی داشتند . با توجه به اینکه رفیق ….. نیز در آن جلسه حضور داشت ، از رفیق تقاضا گردید که نظر خود را ارائه دهد . رفیق …. گزارش رفیق ….. را دقیق و مسئولانه دانست و حتی عنوان کرد که: رفیق ….. مواردی را با شکسته نفسی بیان نداشته است .

رفیق … نیزازجانب هئیت ارتباطات موقت، گزارش مذاکره علنی با ک.م سازمان را بیان داشت و عین جمعبندی هیئت ارتباطات موقت از مذاکرات را به جلسه گزارش کرد .

لیست گفتگو بازشد و رفقا حول گزارش رفقا …..به تبادل نظر پرداختند.

لازم به یاد آوری است که محور سوم دستورجلسه – نقد وبررسی سند رفیق …. – با توجه به اهمیت آن ، با دو موافق و مخالف پیرامون آن بحث شد و با رای حاضرین که عینا در مصوبات منعکس می گردد ، از دستور خارج گردید .

مصوبات:

یک- نشست هفتم مدافعان برنامه، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در یکشنبه31 مه 2009 مذاکرات هیئت ارتباطات موقت با کمیته مرکزی سازمان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و جمع بندی این مذاکرات را به صورت زیر به تصویب رساند:

مذاکرات میان کمیته مرکزی سازمان و هیئت ارتباطات موقت در شب پنجشنبه به تاریخ 28 مه 2009 انجام گرفت . در آن نشست هیئت ارتباطات موقت از کمیته مرکزی خواست که ارزیابی خود از نامه سرگشاده را ارائه داده و روشن کند که متهمین چه کسانی هستند و اتهاماتشان چیست؟ و آیا » رهبری درسایه» در تشکیلات وجود دارد یانه ؟ و اگر وجود داشته است ، اقدامات کمیته مرکزی در این رابطه چیست؟ اما کمیته مرکزی در این رابطه پاسخی نداد

هیئت ارتباطات موقت هم چنین از اعضای امضاءکننده نامه سرگشاده در کمیته مرکزی خواست که «متهمین» و «اتهاماتشان» را در

جلسه ارائه دهند. این درخواست را نیزرفقا ی کمیته مرکزی رد کردند. رفقا مطرح کردند که ما دراین نشست به صفت فردی توضیح

نمیدهیم.

به دنبال این امتناع، هیئت ارتباطات موقت از کمیته مرکزی سازمان درخواست کرد که نظر و ارزیابی خود از نامه سرگشاده را بصورت ارگانی ارائه دهند. هم چنین هیئت ارتباطات موقت از کلیه امضاء کنندگان نامه سرگشاده درخواست کرد که درک مشترک خود از نامه سرگشاده را ارائه دهند.ارزیابی نشست هفتم از مذاکرات با کمیته مرکزی سازمان این است که رفقای کمیته مرکزی حاضر نیستند که به اصل مشکل بپردازند و از این طریق راه پیشرفت را می بندند و استمرار مذاکره را بی معنی می سازند.

موافق ـ …..

مخالف ـ

ممتنع ـ ….

دو – نشست هفتم مدافعان برنامه ، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در یکشنبه31 مه 2009 برآن است که ؛ محورسوم دستورجلسه یعنی نقد وبررسی سند پیشنهادی رفیق ….. به تشکیلات ، بعد از بیان دو موافق و مخالف، و با توجه به مصوبه شماره یک نشست هفتم و بی پاسخ ماندن سئوالات تاکنونی ما از جانب کمیته مرکزی و امضاء کننده گان نامه ، دراین شرایط موضوعیت ندارد .

موافق -…..

مخالف- ……

ممتنع – ……..

سه – نشست هفتم مدافعان برنامه ، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در در یکشنبه31 مه 2009 برآن است که ؛ سئوالات مکرر ما در باره روشن شدن موارد و دلایل اتهامات مطرح شده در نامه سرگشاده جوابی تا این مقطع دریافت نکرده است.

بنابراین ادامه مذاکره با رفقای کمیته مرکزی وبا رفقای امضاء کننده نامه سرگشاده برای حل بحرا ن بی فایده است . ازاین رو تصمیم اتخاذ شده درجلسه پنجم برای جدایی را به اجراء در می آوریم . دراین نشست مصوبه زیربه تصویب رسیده بود: نشست پنجم بر آنست که :

از آن جا که موافقان نامه سرگشاده و کمیته مرکزی سازمان به هیچ یک از درخواست ها ی ما که درمصوبات تاکنونی نشست های ما آمده است، پاسخ نداده اند وازآن جا که حتی به پیشنهاد مناظره ما ترتیب اثرداده نشد، نشست ما برآنست که ؛ فعالیت مشترکت دریک سازمان برای موافقان ومخالفان نامه سرگشاده دیگرمقدورنیست، و برای این که تجمع مخالفان نامه سرگشاده را به صورت اثباتی به یک تجمع با اهداف روشن تعریف کنیم.

نشست پنجم مقررمی دارد: دریک جلسه دیگر محورهای اساسی توافقاتمان را روشن کرده و سپس وارد مراحل اجرایی جدایی شویم. همچنین نشست پنجم بر آنست که که برای آن که این جدائی به شیوه متمدنانه و بدون تنش صورت گیرد با موافقان نامه سرگشاده وارد مذاکره شویم .

موافق- ….

مخالف- ….

ممتنع – …..

چهار – نشست هفتم مدافعان برنامه ، اساسنامه ومصوبات تاکنونی سازمان در در یکشنبه31 مه 2009 برآن است که ؛ کل این موارد و قطعنامه نشست پنجم باردیگر باراز طریق یک نامه به کل تشکیلات اعلام گردد

موافق – …..

مخالف – ……

ممتنع – ……

با گرم ترین درود ها

هیئت ارتباطات موقت

4 یونی 2009

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: