ضمیمه 6 . از روبن به کمیسیون تبلیغ و ترویج

شانزدهم ژوئن 2008

رفقای عزیز با سلام.

ابتدا باید بگویم که مشکل کنونی کمیسیون سایت مشکل ر. تقی است که با انکار مصوبات و سبک کار لااقل هفده سال اخیر سازمان تلاش می کند نقطه نظرات متناقض و آشفته خود را به سایت سازمان تحمیل کند..

بنابراین باید قبل از هر چیز قواعد حاکم بر سبک کار تشکیلاتی در مورد نشریات و یا رسانه‌های سازمانی را مورد نظر قرار دهیم تا معیار داوری در مورد مضمون این اختلاف روشن شود

سوال اول، آیا ما اصولا» قواعدی برای کار نشریه‌ای- رسانه ای سازمان داریم یا نه ؟

پاسخ من به این سوال آری است. قطعنامه ها، اساسنامه و نیز سبک کار ما لااقل پس از کنگره اول سازمان موید این حقیقت است.

در کنگره اول سازمان قطعنامه زیر درباره سبک کار نشریات سازمانی به تصویب کنگره رسید و پس از آن به مبنای عمل قرار گرفت.

قطعنامه درباره نشریات سازمانی
مصوب اولین کنگره سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) ١٣٧٠
منتشر شده در مجموعه » درباره اوضاع سیاسی، و وظائف عمومی ما، گزارشات، قطعنامه‌‌ها، قرار ها و پیام ها»
از انتشارات سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

برای تسهیل تدارک و دست یابی به پختگی کافی در موضع‌گیریهای سازمانی، برای آن که هر مطلب مندرج در نشریات سازمانی، خودبخود تعهد تشکیلاتی برای تمام اعضاء سازمان ببار نیاورد؛ و همچنین برای فعال کردن تلاشها و ابتکارهای نظری سازمان؛ لازم است مطالب مندرج در نشریات سازمانی بطریق زیر مشخص و از همه متمایز شوند؛

الف، تصمیمات، سیاستها و رهنمودهای سازمانی در خوزه های مختلف، عموما» با امضاء ارگان تصمیم گیرنده انتشار یابند.

ب، مطالب بی امضاء در نشریات سازمانی، بیان کننده نظر شورای نویسندگان یا هیات سردبیری نشریه تلقی شوند.

ج، تمام مطالبی که در ترویج و توضیح تصمیمات ،سیاست‌ها و رهنمودهای ارگانهای سازمان یا بعنوان تدارک در جهت تدوین و اتخاذ آنها نوشته می شوند با امضای فردی نویسنده انتشار یابند.

د، صفحات ویژه ای برای انعکاس نظرات اعضای سازمان، فعالان جنبش کارگری و طرفداران آزادی و سوسیالیسم در نشریات سازمانی گشوده شود و با استقبال از همکاری قلمی همه آنها تلاش شود در نشریات سازمان ما تریبون آزاد و قضای مساعدی برای مبادله تمام طیف‌های اندیشه‌های پیشرو فراهم گردد.

ه، برای ارتباط فعال با خوانندگان، صفحه یا صفحاتی برای درج نامه‌های آنها گشوده شود.

نحوه سازماندهی بندهای ( د) و (ه) بعهده شورای نویسندگان یا هیات سردبیری هر یک از نشریات خواهد بود که اهداف این قطعنامه را متناسب با الویتهای تعیین شده و امکانات مالی و فنی هر نشریه عملی سازند.

پایان قطعنامه مصوب کنگره اول

علاوه بر قطعنامه فوق، در اساسنامه سازمان نیز در ماده ١٢ بند ج گفته شده است که برای ایجاد امکان مستمر انعکاس نظر اعضای سازمان در نشریه مرکزی و نشریات منطقه‌ای صفحه ویژه ای اختصاص یابد.

بنابراین روشن است که
اولا» ، امضاء فردی به معنای نظر فردی نیست. ترویج و توضیح خط و برنامه سازمان با امضای فردی به این معناست که ضمن آن که چهارچوب کلی مسائل مطرح شده باید در راستای توضیح و ترویج سیاست های رسمی سازمان باشد اما نحوه توضیح و شرح و بسط مطلب، سلائق و سبک فردی برای اعضای سازمان تعهد ایجاد نمی کند.

ثانیا» درمواردی که نظر اعضای سازمان با سیاست‌ها و خط و برنامه سازمان مخالف و یا مغایر باشد نظر مزبور باید در ستون آزاد، یا تریبون و یا دیدگاه مطرح می‌‌شود.

به این شکل میان این مقوله تمایز روشنی برقرار می گردد. انتخاب این که کدام مطلب در کدام مقوله قرار گیرد نیز در اختیار هیئت های تحریریه ارگان های فوق است.

سوال دوم، این است که آیا این قواعد در سازمان ما رعایت شده است. جواب آری است و فاکت ها این را به خوبی نشان میدهند.

از نشریه راه کارگر دوره دوم شماره ٨٥ فروردین ماه ١٣٧٠ به بعد این سبک کار به اجرا گذاشته شده است. مثلا» در همان نشریه در ستون آزاد مقاله ای از داخل کشور از ر. سلطانی چاپ شده است. در دوره ای نیز که ر. اردشیر مهرداد سردبیر نشریه راه کارگر بود مثلا» در نشریه شماره ١٦٩ مقاله ر. فرامرز دادور به نام » نئولیبرالیسم……» در دیدگاه آمده در حالی که از همین رفیق مقاله «مقوله‌ ملی‌گرائی و ….» در شماره ١٧١ در ردیف مقالات آمده ا ست. و یا مقاله ر. صمد در ارتباط با انتخابات در نشریه شماره ١٦٤ در بخش دیدگاه ها امده است. پس در تمامی دوره انتشار نشریه راه کارگر که ارگان اصلی کمیته مرکزی بوده است همین سبک کار رعایت شده است. اکنون نیز نشریه راه کارگر که به سردبیری ر. منصور اداره می شود همین سبک کار را اجراء می‌کند.

سوال سوم، این است که آیا این روال در سایت نیز مبنای کار بوده است یا نه؟

سایت سازمان – که در حقیقت ارگان روزانه سازمان است- بر همین روال طبقه بندی مقالات و دیدگاه ها را در خود جای داده که درشمار مقولات اصلی در طبقه بندی مطالب سایت هستند. مطالب رسیده به پنج دسته یا پنج کد اصلی طبقه بندی می شوند . اعلامیه ها، مقالات، دیدگا هها، کارگری و موردی( یا مطالب موقت که آرشیو نمی شوند و موقتا» در سایت می مانند) .

مقالات مطالبی هستند که در چهارچوب مواضع سازمان قرار دارند اعم از این که نویسنده آن عضو سازمان باشد یا نباشد. در این دوره منوال کار سایت به این قرار بوده است که علاوه بر مطالب اعضای سازمان، ما مطالب فعالین دیگر( اعم از مقاله یا ترجمه) را که در چهارچوب مواضع سازمان بوده تحت عنوان مقالات درج کرده ایم. مثلا» نگاه کنید به بخش مقالات؛ برخی از ترجمه های بهروز عارفی به عنوان مقاله آمده است اما برخی دیگر به عنوان دیدگاه .

دیدگاه ها مواضع شخصی نویسندگان آن را انعکاس می دهند نه نظر رسمی سازمان را. اتفاقا» در دوره ای که ر. تقی عضو کمیته مرکزی است، کمیته مرکزی سازمان به سایت دستور داد که مقالات و مصاحبه های تهیه شده توسط ر. صادق افروز را به بخش دیدگاه منتقل کنیم. ر. مریم که مطلب ر. صادق را در بخش بالائی نشریه و به عنوان مقاله قرار داده بود پس از ابلاغ تصمیم کمیته مرکزی آن را دوباره به بخش دیدگاه منتقل کرد و به این ترتیب چندین مطلب ر. صادق به بخش دیدگاه رفت. بهمین ترتیب بود یکی از مقالات ر. وریا در باره فدرالیسم که کمیته مرکزی. مقرر کرده بود مقالات مربوط به فدرالیسم در بخش دیدگاه ها قرار داده شود.

من معتقد بودم مطالب تهیه شده توسط ر.صادق تشریح برنامه سازمان است- همین را در جلسه عمومی تشکیلاتی قبل ار کنگره سال پیش نیز گفتم- اما بهر دلیل چون این تصمیم مصوبه ارگان بالا بود باید اجرا می شد.

سوال چهارم، آیا در موارد اختلاف باید بر اساس حق وتو عمل کرد یا برا اساس قاعده اساسنامه‌ای رای گیری و تبعیت اقلیت از اکثریت!

روال کار سایت به این ترتیب است که هر سردبیری در روز کاری خود مطالب را طبقه بندی کرده و به همه اعضای هئیت تحریریه ارسال می کند و دیگران از این که چه مطلبی در سایت گذاشته می شوند خبر دارند و می توانند در صورت مخالفت به آن اعتراض کنند و خواهان تعویض طبقه بندی شوند. در مورد مطالبی که درسایت گذاشته شده است نیز همین روال صدق میکند و مانند مورد مقالات ر. صادق می توان پس از گذاشته شدن درسایت خواهان تعویض طبقه بندی آن شد. اگر تصمیم به تغییر طبقه بندی مطلب از سوی ارگان بالا ابلاغ شده باشد سایت موظف به اجرای آن است ولی اگر اعتراض رفیق ارسال کننده و یا یکی از اعضای هئیت تحریریه سایت باشد در هئیت تحریریه سایت نظرخواهی انجام شده و بر اساس رای اکثریت تصمیم گیری می شود.

در مواردی که چنین اختلافاتی در هئیت تحریریه سایت وجود داشته نظرخواهی شده و تصمیم بر اساس رای اکثریت به اجرا ء نهاده شده است. سایت ارگانی پنچ نفره بوده که در نظر خواهی ها یکایک آنها نظر داده اند. بنابراین کار هیئت تحریریه سایت مبتنی بر معیارها وقواعد اساسنامه ای و مرسوم سازمان بوده است. و من موکدا» تاکید می کنم که در تمام موارد نظر اکثریت را اجراء کرده‌ام.

هیچ کس حق ویژه ای بر فراز این معیارها و مقررات سازمانی و تصمیم‌گیری جمعی بر اساس اکثریت و اقلیت ندارد و نمی تواند این یا آن قاعده مورد نظر خود را به ارگان مسول دیکته کرد. اگر قرار است که این مقررات عوض شود باید بر اساس پیشنهادات مشخص، مباحثات قبلی و در کنگره سازمان انجام شود.

رفقای عزیز کمیته تبلیغ و ترویج!

ر.تقی نه فقط از شیوه برخورد مخرب خود انتقاد نکرده بلکه آن را » احساسات اصیل انسانی» دانسته و بیش از آن، از آن یک قاعده برای برخورد درست کرده و گفته است که در موارد مشابه نیز به همین شیوه برخورد خواهد کرد.

آیا با وجود چنین » احساسات اصیل انسانی» دیگر جائی برای کار جمعی و مشترک و ارگانی باقی می ماند؟

با بهترین درودها
روبن
هفده ژوئن 2008

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: